H.O.S.V. de Vrolijke Hond

Samenstelling bestuur.
Artikel 1:

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Uit de overige bestuursleden, de commissarissen, wordt door het bestuur tenminste een vervangend voorzitter aangewezen.

 1. De taken van de commissarissen worden onderling geregeld.
 2. De leden van commissies worden door het bestuur benoemd. Zij kunnen ten alle tijden door het bestuur worden ontslagen of geschorst.
 3. Een commissie door het bestuur samengesteld, kan ten alle tijden door het bestuur worden opgeheven.


Rooster van aftreding.

Artikel 2:

Elk jaar treden een lid van het dagelijks bestuur en twee commissarissen af. De aftredende zijn terstond herkiesbaar.

Voorzitter.
Artikel 3:

 1. De voorzitter leidt de algemene vergaderingen en bestuursvergaderingen.
 2. Hij/zij regelt de volgorde van de te behandelen zaken.
 3. Hij/zij coördineert de werkzaamheden van de bestuursleden.
 4. Hij/zij zorgt voor de handhaving van de statuten en het huishoudelijk reglement.
 5. Hij/zij verleent het woord en heeft het recht elke spreker tot de orde te roepen of het woord te ontnemen.
 6. Hij ondertekent samen met de secretaris de goedgekeurde notulen van de bestuursvergaderingen en algemene vergaderingen.
 7. Taakomschrijving van de voorzitter:
 • De algemene leiding over de vereniging
 • Vertegenwoordiging van de vereniging naar buiten toe
 • Uitkomen voor de vereniging naar gemeente, sponsors et cetera
 • Algemeen en dagelijks bestuur leiden
 • Zorgdragen voor een goede taakverdeling
 • Stimuleren en toezicht houden op uitvoering van taken
 • Vergaderingen leiden
 • Verslagen goedkeuren
 • Overeenkomsten afsluiten
 • Contacten leggen en onderhouden


Secretaris.

Artikel 4:

 1. De secretaris voert de correspondentie der vereniging waarvan hij/zij kopie houdt.
 2. Hij/zij is verantwoordelijk voor de notulen van de bestuursvergaderingen, algemene ledenvergaderingen en andere vergaderingen die in het belang van de vereniging zijn.
 3. Hij/zij ondertekent deze notulen tezamen met de voorzitter en houdt deze in een afzonderlijk daartoe bestemd boek.
 4. Hij/zij houdt de presentielijst der aanwezige leden op bestuursvergaderingen en algemene vergaderingen in boekvorm bij. De presentielijst van een algemene vergadering moet door alle daar aanwezige leden getekend worden.
 5. Hij/zij zorgt voor de verzending van alle oproepen voor de bestuurs- en ledenvergaderingen. Jaarlijks stelt hij een verslag samen over de gang van zaken in de vereniging en het gevoerde beleid, dat na goedkeuring en ondertekening door alle bestuursleden, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan de algemene vergadering wordt aangeboden.
 6. Taakomschrijving secretaris:
 • Alle vergaderingen regelen
 • Notuleren van vergaderingen
 • Na goedkeuring de notulen ondertekenen met de voorzitter
 • Bijhouden van een presentielijst bij een vergadering. Aanwezigen zijn verplicht deze te tekenen
 • Uitnodigingen
 • Post verwerking: archief beheren, registreren inkomende en uitgaande post.
 • Verspreiding van post bv. naar overig bestuur, leden et cetera
 • Versturen van uitgaande post
 • Beheren officiële stukken
 • Planningen maken
 • Activiteitenlijst maken
 • Up to date houden van de ledenlijst
 • Beheer van de lidmaatschapskaarten.


Penningmeester.

Artikel 5:

 1. De penningmeester is verantwoordelijk voor de onder zijn berusting zijn de geldmiddelen van de vereniging en tekent de kwitanties.
 2. Hij/zij is belast met de invordering van de jaarlijkse bijdragen en andere te ontvangen gelden voor de vereniging.
 3. Hij/zij is belast met het behoorlijk bijhouden van een kasboek.
 4. Hij/zij doet op de algemene vergadering rekening en verantwoording over het afgelopen boekjaar onder overlegging van de balans en de staat van baten en lasten met toelichting. Deze stukken worden door alle bestuursleden ondertekend.
 5. Hij/zij stelt in overleg met het bestuur een begrotingsvoorstel op voor het komende jaar.
 6. Voor het doen van uitgaven en het aangaan van verbintenissen die het bedrag van € 750,- te boven gaan behoeft de penningmeester goedkeuring van het bestuur.
 7. Het onder beheer van de penningmeester zijnde kasgeld mag niet hoger zijn dan € 500,-. Wanneer het kasgeld het bedrag van € 500,- te boven gaat behoeft de penningmeester schriftelijke goedkeuring van het bestuur.
 8. Taakomschrijving penningmeester:
 • Contributie innen en registreren.
 • Financiële overzichten opstellen (per activiteit, per commissie, totaal)
 • Financieel jaarverslag maken (in/na overleg met de kascommissie)
 • Uitgiftes doen
 • Inkomsten genereren
 • Declaraties checken en uitbetalen
 • Rekeningen betalen
 • Uitbetalingen registreren
 • Inkomsten binnenhalen/controleren/registreren


Verenigingseigendommen.

Artikel 6:

Bestuursleden en andere functionarissen zijn verplicht om bij het beëindigen van hun functie de onder hun berusting zijnde verenigingsstukken binnen veertien dagen aan het bestuur af te dragen.

Aanmelding lidmaatschap.
Artikel 7:

 1. Aanmelding voor het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden. Wanneer een verzoeker zich meldt als lid wordt hij/zij als voorlopig lid aangenomen. Op het moment dat het inschrijfformulier in het bezit is van een bestuurslid of trainster is de cursist een overeenkomst aangegaan met de vereniging.
 2. Bij vermissing van de lidmaatschapskaart is het lid verplicht dit direct te melden aan het bestuur. Het bestuur stelt de dierenwinkel op de hoogte, om misbruik van deze kaart te voorkomen. Aan het nieuwe lid wordt een nieuwe kaart verstrekt met een duidelijke herkenning voor de dierenwinkel dat deze wel geldig is.
 3. Een lidmaatschapskaart wordt bij vermissing slechts 1 maal vernieuwd.


Opzegging lidmaatschap.

Artikel 8:

Zij die het lidmaatschap van de vereniging wensen te beëindigen, moeten dit schriftelijk en uiterlijk 30 dagen voor de nieuwe kalendermaand aan de secretaris of diens gemachtigde kenbaar maken. Heeft de opzegging niet voor die datum plaatsgevonden, dan is het lid alsnog verplicht de contributie en lesgeld te voldoen.

Opzegging, schorsing en ontzetting:
Artikel 9:

 1. Indien het bestuur het voornemen heeft om een besluit tot opzegging, ontzetting of schorsing te nemen als bedoeld in, artikel 6 einde van het lidmaatschap en schorsing, van de statuten, dan stelt het bestuur het lid tijdig van tevoren schriftelijk op de hoogte van het voorgenomen besluit met opgave van redenen.
 2. Het lid kan binnen twee weken bezwaar aantekenen tegen dit voorgenomen besluit.
 3. Het bestuur geeft het lid de mogelijkheid het bezwaarschrift mondeling toe te lichten wanneer dit in het bezwaarschrift wordt verzocht. Het bestuur kan ook anderen horen om tot een besluit te komen.
 4. Wanneer een lid besluit zijn lidmaatschap op te zeggen dient dit uiterlijk 30 dagen voor het einde van het lopende maand, schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan de secretaris van de vereniging. Wanneer de opzegging niet voor die datum schriftelijk heeft plaatsgevonden dan is men verplicht alsnog contributie en lesgeld te betalen.
 5. Bij beëindiging van het lidmaatschap is het lid verplicht de lidmaatschapskaart in te leveren op de laatste cursusdag.
 6. Contributie en lesgelden worden niet gerestitueerd. In uitzonderlijke situaties kan het bestuur hier een andere beslissing in nemen.


Jaarlijkse bijdrage.

Artikel 10:

 1. De vereniging verdeelt, ingevolge het bepaalde in artikel 4, lid 1 van de statuten, de leden in:
  a. gewone leden
  b. buitengewone leden
  c. donateurs
 2. De bestuurs vergadering stelt een jaarlijkse bijdrage vast voor de gewone leden en gezinsleden. Ereleden zijn vrijgesteld van betaling van de jaarlijkse bijdrage.
  Leden en gezinsleden dienen hun contributie te voldoen binnen 14 dagen na de factuurdatum. Zij die zich na 1 juli aanmelden als lid betalen voor het lopende verenigingsjaar de helft van de jaarlijkse bijdrage. Deze betaling kan per bank overgemaakt worden op de rekening van de vereniging of contant bij de penningmeester. Bij contante betaling wordt er altijd een betaalbewijs afgegeven.


Royement wegens wanbetaling.

Artikel 11:

 1. Bij niet betaling van de contributie binnen 14 dagen zal de penningmeester het in gebreke gebleven lid of gezinslid daarop wijzen per schrijven in de derde week van januari van het lopende jaar met daarin opgenomen de mededeling dat de bij vooruitbetaling verschuldigde contributie nog niet door de penningmeester is ontvangen en dat op uiterlijk 31 januari de contributie ontvangen moet zijn door de penningmeester, daar bij verder in gebreke blijven het lid wegens wanbetaling voor royement zal worden voorgedragen aan de algemene vergadering.
 2. Een aldus geroyeerd lid kan weer als lid worden toegelaten wanneer hij de achterstallige bedragen en door het bestuur voor dit royement extra gemaakte kosten heeft betaald.


Bestuursvergaderingen.

Artikel 12:

 1. De bestuursvergaderingen worden vier maal per jaar gehouden of zoveel vaker als door de voorzitter of tweederde der zittende bestuursleden gewenst wordt. De plaats en de tijd wordt door de voorzitter bepaald, zo mogelijk in overleg met de overige bestuursleden.
 2. Uiterlijk zeven dagen voor de vastgestelde vergaderdatum ontvangen alle bestuursleden de uitnodiging en de agenda hiervoor, alsmede de notulen van de vorige vergadering. Deze notulen worden in de betreffende vergadering in al dan niet gewijzigde vorm vastgesteld en door de voorzitter en secretaris ondertekend. Ieder bestuurslid heeft een stem.
 3. Besluitvorming geschiedt bij gewone meerderheid van stemmen. Indien niet meer dan de helft der zittende bestuursleden aanwezig is op een bestuursvergadering, dan kunnen geen besluiten worden genomen.
 4. Bij staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.
  Indien een bestuurslid een bestuursvergadering niet kan bijwonen, dan meldt hij dit zo spoedig mogelijk aan de secretaris.


Ledenvergaderingen.

Artikel 13:

Van de te houden vergadering geeft het bestuur onder opgave van de onderwerpen van behandeling, tenminste eenentwintig dagen van tevoren kennis aan de leden. Een algemene vergadering kan in spoedeisende gevallen door het bestuur op korte termijn worden belegd in welk geval bovengenoemde termijn niet van toepassing is.

Voorstellen en moties.
Artikel 14:

Elk lid, gezinslid of erelid heeft het recht staande de vergadering voorstellen of moties in te dienen. Voorstellen worden na toelichting van de vragensteller op de agenda van de volgende algemene vergadering geplaatst, mits de vergadering zich daarvoor verklaart. Over voorstellen die niet op de agenda staan, kunnen geen beslissingen worden genomen.

Aansprakelijkheid.
Artikel 15:

 1. De vereniging is niet verzekerd en aansprakelijk door honden en/of aangebrachte schade aan derden. Dit geldt ook voor de eigendommen van de vereniging en/of leden.
 2. Zij die opgehouden hebben lid te zijn van de vereniging kunnen nimmer enige aanspraak maken op haar bezittingen.


Voor de hond.

Artikel 16:

 1. De hond niet laten eten voor de training. Er is kans op een maagtorsie. Ook zijn honden minder gemotiveerd met een volle maag. Wij raden u aan indien nodig uw hond pas na de training te voeren.
 2. In het belang en welzijn van de honden, kan een hond met ziekte worden geweigerd.
 3. Honden worden goed uitgelaten voor het betreden van de trainingslocatie.
 4. Wanneer een hond zijn behoefte doet op de trainingslocatie of het omliggende gebied wordt dit opgeruimd door de cursist.
 5. Een hond krijgt zijn jaarlijkse vaccinatie. Op verzoek van trainers/bestuur kan er gevraagd worden om inzage van het inentingsboekje.
 6. Loopse teven kunnen meedoen aan de lessen. Alleen in geval van examens zal de teef als laatst het examen lopen.


Voor U.

Artikel17:

 1. Betreden van het veld is voor eigen risico. Zorg voor schoeisel met een goed profiel. Het veld kan glad zijn.
 2. Niet roken, eten of drinken tijdens de les.
 3. Wanneer u ziekte of lichamelijk gebrek heeft, graag melden bij de trainer. Hij/zij kan hier eventueel rekening mee houden.
 4. Ruw gedrag (slaan, schoppen etc.) tegenover honden wordt niet geaccepteerd. Na een eerste waarschuwing zijn de trainers bevoegd u uit de les te verwijderen.
 5. Per 1 januari is bij de wet het gebruik van een stroom- en prikbanden verboden. Deze worden daarom ook niet gedogen bij ons op de vereniging.
 6. Tijdens de lessen geen mobiele telefoon. Uiteraard wel in noodgevallen.
 7. Afmelden voor de les bij de trainer.
 8. In principe gaan de trainingen ook bij slecht weer door. Bij sneeuw, gladheid of onweer/bliksem moeten trainingen soms worden afgelast. U wordt dan op de hoogte gebracht.
 9. Voorafgaand aan een nieuw kalenderjaar worden 3 data voor examens vastgelegd. In overleg met de trainer, kunt u er al dan niet voor kiezen om deel te nemen aan het examen.
 10. Zonder toestemming mag er geen gebruik gemaakt worden van het materiaal van de vereniging.
 11. Tijdens de lessen kunnen er foto’s en video’s worden gemaakt. Deze worden gebruikt voor de website en Facebook. Wilt u niet op de website of Facebook staan kunt u dit aangeven bij de trainster. We proberen met een ieder zijn wens rekening te houden mocht het toch gebeuren dat uw foto op de website of Facebook staat laat ons dit dan wetenen dan halen we hem eraf.


Reglementswijziging.

Artikel 18:

Tot wijziging van dit reglement kan alleen worden besloten in een algemene vergadering met een meerderheid van tenminste tweederde der uitgebrachte stemmen.

Slotbepaling.
Artikel 19:

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij enig geschil omtrent de toepassing hiervan, beslist in spoedeisende gevallen het bestuur, in andere gevallen de algemene vergadering.

Aldus vastgesteld en goedgekeurd in de bestuursvergadering te Nieuwegein, 29 november 2016.

De Voorzitter,
W. de Gans

De Secretaris,
S. van Dijken

De Penningmeester,
N. Otto